Chata s duší

Fotografka

Spisovatelka

Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
Tereza Marková
IČ: 09119329
se sídlem: Cyrilov 32, Bory 594 61
e-mail: voditkaascarya@gmail.com
telefon: +420739992987
(dále jen „prodávající“)
2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího
a fyzické osoby či právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou
podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské
činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného
na webové stránce dostupné na internetové adrese www. ascarya.eu/eshop/.
(dále jen „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového
obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány
v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy
za individuálně sjednaných podmínek.
2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží.
3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li
se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře
v internetovém obchodě.
2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
platby a doručení.

3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu
kliknutím na tlačítko objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění
všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o
tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
4. V případě akceptace objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání
zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva
je tak uzavřena doručením potvrzení objednávky, s výjimkou uvedenou níže
v čl. III. odst. 5 těchto obchodních podmínek.
5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné, vyjma situace, kdy
kupující v objednávce uvede doručovací adresu mimo Českou republiku a
Slovensko. V takovém případě kupní smlouva uzavřena není.
6. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení
o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku
telefonicky na telefonním čísle nebo prostřednictvím e-mailu prodávajícího
uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického
účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat
zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za
případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když
kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší
své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit následujícími způsoby:

● bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo účtu: 123-
1988920257/0100, vedený u společnosti: Komerční banka, a.s.
● platební bránou GoPay (kupující bude automaticky přesměrován v průběhu
objednávky)
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.
3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle
pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby se kupující zavazuje jako variabilní symbol
platby uvést číslo předmětné objednávky.
6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky se správným variabilním
symbolem na bankovní účet prodávajícího.
7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
● na adresu určenou kupujícím v objednávce
● prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží
jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky
prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné
náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V
případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením řádně a včas celé
kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím
zboží.
14. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
15. Řádně a včas uhrazenou objednávku dle těchto obchodních podmínek
vyexpeduje prodávající do 14 pracovních dní od připsání celé kupní ceny na
účet prodávajícího. Řádně a včas uhrazenou objednávku (dle těchto
obchodních podmínek) obsahující zboží sestavené dle přání kupujícího
vyexpeduje prodávající do 30 dní pracovních dní od připsání celé kupní ceny
na účet prodávajícího. V případě značně objemné objednávky si prodávající
vyhrazuje právo tyto lhůty překročit.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
● ode dne převzetí zboží,
● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik
druhů zboží nebo dodání několika částí,
● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná
opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací
adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do
14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
7. V případě, kdy kupující řádně a včas odstoupí od kupní smlouvy a vrátí zboží
prodávajícímu, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající
vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy,
pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve
výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody
vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupující
neuhradí řádně a včas celou kupní cenu dle čl. V těchto obchodních
podmínek. Dále je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu
vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo
dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně
informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce
a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny
peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě
smlouvy přijal.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při odeslání objednávky nemá
vady. Zejména že
● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající popsal,
● je zboží v odpovídajícím množství a míře,
● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat
● výměnu za nové zboží,
● opravu zboží,
● přiměřenou slevu z kupní ceny,
● odstoupení od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
● pokud má zboží podstatnou vadu,
● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po
opravě,
● při větším počtu vad zboží.
5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si
zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
6. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy
může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl
nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
8. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané
zboží zlevněno.
9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VIII. Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou
důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu
písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než
za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou
mohou být zasílána obchodní sdělení. Tato sdělení se mohou týkat pouze
obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým
způsobem (zasláním dopisu nebo e-mailu) odhlásit. E-mailová adresa bude
za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy
mezi smluvními stranami.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem
České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České
republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva
k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek,
loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,
upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích
osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat
postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat
žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit
neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo
další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo
jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s
jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11. 2. 2021

 

Ochrana osobních údajů/ GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů – platný od 25. května 2018

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti „Tereza Marková“, se sídlem Cyrilov 32, Bory 594 61, IČ: 09119329, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem zaslání informací o produktech nebo službách Správce, či přímo pro účely zaslání produktů nebo služeb Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let pro marketingové účely a po dobu 10 let pro evidenci poskytnutého plnění v případě nákupu zboží nebo služeb od Správce
 1. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
TypNázevÚčelExpiracePřístup k informacím
Např. systémováNapř. AbcdeNapř. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…Např. Do uzavření okna prohlížečeNapř. jde o cookie z našeho webu
     
     
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti „Tereza Marková“, se sídlem Cyrilov 32, Bory 594 61 nebo na email: voditkaascarya@gmail.com.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 3. Poskytovatel softwaru WordPress Woocommerce
 4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů, v případě automatizovaného zpracování,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.